Facturatievoorwaarden

FACTUURVOORWAARDEN
Artikel 1. Iedere opdracht in gelijk welke vorm ook houdt van rechtswege erkenning in vanwege
de klant van zijn kennisname van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden (in bijlage) en zijn
aanvaarding ervan zonder voorbehoud.”
Artikel 2. Opmerkingen met betrekking tot de factuur dienen uiterlijk binnen de 5
kalenderdagen na de factuurdatum kenbaar worden gemaakt aan PIU BELLA en dit op schriftelijke
wijze (via aangetekende brief of e-mail).
Artikel 3. Alle facturen dienen betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen (B2B en B2C) na
de vermelde factuurdatum en dit zonder enige korting of inhouding van welke aard ook.
Voor de klant-onderneming
Bij gebreke aan tijdige betaling door de klant-onderneming heeft PIU BELLA vanaf de vervaldag van
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op moratoire interesten waarbij de
interestvoet gelijk is aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de wet van 02.08.2002 tot
bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties. Bij niet-betaling op de vervaldag
zal het factuurbedrag verhoogd worden met 10% ten titel van forfaitaire schadeloosstelling met een
minimum van € 150,00 en een bedrag van € 75,00 euro ter dekking van de gemaakte
buitengerechtelijke invorderingskosten, verschuldigd zijn. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding
voor de andere kosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten en dit onverminderd het
recht van PIU BELLA voor het vorderen van meerschade. Bovendien zal bij laattijdige betaling het
resterende saldo integraal en onmiddellijk opeisbaar worden. Hetzelfde geldt voor de overige, nog
niet vervallen facturen, dewelke eveneens onmiddellijk opeisbaar worden. Gedeeltelijke betalingen
door de klant zullen eerst worden aangewend ter dekking van de kosten, schadevergoedingen en
interesten, om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsommen.
Voor de klant-consument
Bij gebreke aan tijdige betaling door de klant-consument houdt PIU BELLA zich eraan eerst een
kosteloze herinnering te versturen aan de betrokken klant-consument. PIU BELLA erkent dat deze
eerste herinnering de vorm dient aan te nemen van een ingebrekestelling, die minimaal de gegevens
bevat zoals bepaald in artikel XIX.2, § 3 WER. PIU BELLA zal hierna een wettelijke wachttermijn
respecteren van ten minste veertien kalenderdagen, dewelke ingaat vanaf de derde werkdag na
verzending van de herinnering aan de klant-consument per post, of in geval van elektronische
verzending vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering elektronisch werd
overgemaakt aan de klant-consument. PIU BELLA behoudt zich het recht om na het verstrijken van
deze termijn moratoire interesten te kunnen vorderen overeenkomstig artikel XIX.4, eerste lid, 1°
WER. Bovendien zal voor de klant-consument pas na het volbrengen van bovenstaande formaliteiten
het factuurbedrag verhoogd kunnen worden ten titel van forfaitaire schadeloosstelling, en dit
rekening houdend met de begrenzingen zoals bepaald in artikel XIX. 4, eerste lid 2° WER. Dit geldt als
forfaitaire schadevergoeding voor de andere kosten dan het renteverlies en de eigenlijke
gerechtskosten en dit onverminderd het recht van PIU BELLA voor het vorderen van meerschade.