Algemene voorwaarden

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten (behandeling en/of levering van producten) dewelke Piu Bella aanbiedt. Eveneens zijn ze van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten dewelke gesloten worden tussen Piu Bella en de klant. De algemene voorwaarden worden gepubliceerd op de website en zijn ook in het salon verkrijgbaar. Door het louter gebruik maken van de diensten en/of de website van Piu Bella stemt de klant in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op alle tegenstrijdige of andersluidende voorwaarden van de klant.Piu Bella houdt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden eveneens ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.
 2. Een overeenkomst met Piu Bella komt tot stand nadat de klant gevraagd heeft om een behandeling en Piu Bella aangegeven heeft de behandeling te zullen uitvoeren. Afspraken kunnen gemaakt worden via verschillende social media kanalen. De overeenkomst komt dan tot stand door bevestiging van Piu Bella.Piu Bella houdt zich het recht voor reeds ingeplande afspraken te vervroegen of te verlaten. De klant zal hiervan per e-mail of telefonisch op de hoogte worden gebracht. Geenszins kan dit aanleiding geven tot enige vergoeding in hoofde van de klant, in welke zin dan ook.
 3. Piu Bella neemt een loutere inspanningsverbintenis op zich. De behandelingen zullen naar best inzicht en vermogen worden uitgevoerd.
 4. Een nieuwe klant is een voorschot verschuldigd van de gemaakte afspraak. Na het bevestigen van de afspraak zal een betalingsverzoek volgen. Betaling van het voorschot dient te geschieden binnen de 48 uur na het maken van de afspraak. Bij gebreke aan betaling binnen de 48 uur wordt de afspraak geannuleerd. De annulering zal telefonisch, via facebook messenger/instagram of via e-mail gemeld worden.Indien de betaling van het voorschot per overschrijving wordt uitgevoerd, behoudt Piu Bella zich het recht voor hiervan een rekeninguittreksel op te vragen. Het voorschot zal worden verrekend bij het afrekenen van de behandeling.Piu Bella heeft het recht het voorschot in te houden in geval van niet komen opdagen of annulatie minder dan 48 uur op voorhand.Voorschotten die cash worden betaald vallen onder dezelfde regeling.
  Bij het annuleren van last minute afspraken – waarbij geen voorschot werd aangerekend – is een annuleringskost ter waarde van het voorschot van de behandeling verschuldigd.
 5. Bij het niet nakomen van een afspraak, zie laattijdig annuleren , verplaatsen binnen 48u, no-show, zal de volledige behandeling in rekening gebracht worden. Deze dient binnen 48u te geschieden. Indien de betaling van het voorschot per overschrijving wordt uitgevoerd, behoudt Piu Bella zich het recht voor hiervan een rekeninguittreksel op te vragen.
 6. Een afspraak kan geannuleerd of verplaatst worden, tot 48 uur voor de behandeling. Dit kan per e-mail , telefonisch (indien de oproep niet kan beantwoord worden dient u een boodschap na te laten. Enkel dit is geldig als bewijs ter annulatie.) Opleidingen zijn hierin niet inbegrepen. Het reeds betaalde voorschot zal mee verplaatst worden naar een gemaakte nieuwe afspraak binnen de 3maanden.Indien tijdig wordt geannuleerd, doch nog geen nieuwe afspraak wordt ingepland, dan kan het voorschot gebruikt worden voor een toekomstige afspraak binnen 3maanden of de aankoop van producten die Piu Bella ter beschikking stelt.
  Voorschotten blijven 3 maanden geldig na ontvangst. In geen geval zullen betaalde voorschotten worden terugbetaald.
  Indien binnen de 48 uur voor de geplande afspraak wordt geannuleerd of verplaatst, behoudt Piu Bella zich het recht om de volledige behandeling aan te rekenen. Hierbij wordt het voorschot in rekening gebracht. Het voorschot wordt dus afgetrokken van de volledige waarde van de behandeling.
 7. M.b.t. opleidingen geldt een andere termijn ter verplaatsing of annulatie. Teneinde het betaald voorschot te kunnen behouden dient de klant deze afspraak twee weken(14 dagen) op voorhand te verplaatsen. Indien de klant/student toch wenst te verplaatsen of te annuleren binnen de twee weken(14dagen) voor de geplande opleiding, om welke reden ook, wordt het voorschot ingehouden en zal een nieuw voorschot worden aangerekend bij het inplannen van een nieuwe opleiding.
 8. Betalingen van opleidingen dienen uiterlijk twee weken (14dagen) voor aanvang voldaan te zijn. Opleidingen annuleren kan enkel tot twee weken voor de datum van aanvang. In dat geval wordt er 70 % van het te bedrag ingehouden, dit ter dekking van gekochte materialen. De overige 30 % kan worden terugbetaald, kan gebruikt worden voor andere opleidingen of behandelingen.
 9. De klant dient Piu Bella voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen. De klant heeft de plicht alle gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die Piu Bella nodig heeft voor de goede uitvoering van de overeenkomst. Piu bella is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door verkeerde informatieverstrekking en/of onvolledige gegevens door de klant.De klant verbindt er zich toe tijdig aanwezig te zijn op de gemaakte afspraak, het liefst 10 minuten op voorhand. De klant brengt Piu Bella ervan op de hoogte dat deze niet tijdig aanwezig zou kunnen zijn. Indien de klant 10 minuten na de geplande afspraak opdaagt, heeft Piu Bella het recht de behandeling aan te passen, in te perken of te ANNULEREN en toch het gehele kostprijs van de behandeling aan te rekenen.Wanneer de klant geen bericht laat in geval van laattijdig arriveren of geheel niet verschijnt, wordt een ‘no-show’ genoteerd en wordt een betaalverzoek verstuurd. Zie punt 5.Bij het herhaaldelijk voorvallen hiervan, heeft Piu Bella het recht nieuwe afspraken te weigeren.
 10. Kom per voorkeur alleen naar uw afspraak. De klant mag zich maximaal laten vergezellen van één persoon, dewelke tijdens de behandelingen dient te wachten in het salon. Piu Bella kan geen opvang bieden aan minderjarige kinderen. Jonge kinderen dienen – o.a. omwille van veiligheidsoverwegingen – van een begeleider te worden voorzien. Graag vragen wij U enkel in noodzaak uw kind mee te brengen. Een schoonheidssalon is een plaats om tot rust te komen en is geen plaats voor baby’s, peuters of kinderen.Buggy’s of dragers zijn niet toegelaten in de werkzone van de artiest.Piu Bella houdt zich het uitdrukkelijk recht voor kosten aan te rekenen voor eventueel aangerichte schade aan materialen, infrastructuur, meubilair of producten.
 11. Conform de Belgische wetgeving zijn huisdieren in een werkzone waar schoonheidsbehandelingen worden uitgevoerd ten strengste verboden.
 12. Het meebrengen van voedsel in de zaak is niet toegelaten.
 13. Er worden geen behandelingen uitgevoerd onder 16 jaar.
 14. Er is geen bankcontact apparaat aanwezig bij Piu Bella. Voorzie u daarom steeds van contanten. Overschrijvingen of later betalen worden in geen geval toegestaan.
 15. Piu Bella is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegebracht naar het salon.
 16. Piu Bella neemt de persoonlijke gegevens van de klant op en verwerkt deze in een klantenbestand. Het salon behandelt deze gegevens volgens de toepasselijke Belgische wetgeving.Bij het aangaan van de overeenkomst gaat de klant er automatisch mee akkoord dat foto’s kunnen worden genomen voor en na de behandeling deze voor commerciële doeleinden worden gebruikt in naam van Piu Bella. Indien de klant niet wenst dat een foto gepubliceerd wordt op een social media kanaal, dient dit uitdrukkelijk door de klant gemeld te worden.Alle foto’s zijn eigendom van Piu Bella en Piu Bella bezit alle rechten van de gemaakte foto’s.
 17. Piu Bella sluit, conform het wettelijk toegestane, haar aansprakelijkheid uit voor alle schade, zowel indirect als direct, die een klant mogelijks zou kunnen leiden door o.a. (zonder terzake exhaustief te zijn): het gebruik van diensten van Piu Bella, het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website of delen daarvan, onjuiste informatie op de website, fouten in producten, …
 18. De klant is tegenover Piu Bella aansprakelijk voor geleden schade die door een door de klant toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt. Piu Bella heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 19. De klant is ervan op de hoogte dat de huid na de behandeling een reactie kan geven. Piu Bella draagt ook op dit vlak geen enkele aansprakelijkheid. Zeker niet – zonder terzake exhaustief te zijn – indien de klant andere producten dan de door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt, de klant de adviezen van de thuisverzorging niet heeft opgevolgd, de klant de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt, de klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt, …
 20. Iedere klacht met betrekking tot de diensten van Piu Bella vervalt indien deze niet is geschied binnen de 5 dagen na de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft. Klachten dienen aangetekend te worden ingediend.Producten worden op het ogenblik van verkoop samen met de klant nagekeken. Bij gebreke aan enige opmerking door de klant op het ogenblik van de overhandiging van het product, wordt de conformiteit van het product aanvaard door de klant. Klachten i.v.m. een bijwerking van een product dienen binnen de 5 dagen na de gebeurtenis aangetekend worden gemeld.
 21. Piu Bella beoordeelt zo spoedig mogelijk de gegrondheid van de klacht. Indien een klacht over een behandeling gegrond is, zal Piu Bella de behandeling opnieuw verrichten. Indien een klacht over de producten gegrond is, zal het salon het aankoopbedrag van de producten geheel of gedeeltelijk terugbetalen. Verder dan het opnieuw behandelen en/of het terugbetalen van het product gaat de gehoudenheid van Piu Bella niet. Indirecte en/of bijkomende schade zal nooit vergoed worden.Piu Bella vermeldt op verzoek alle prijzen van de behandelingen en de producten. De prijzen zijn incl. 21% BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig voor de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.De klant dient direct na afloop van de behandeling of na aankoop van een product betaling uit te voeren.Indien de betaling niet onmiddellijk werd uitgevoerd, dient betaling te geschieden uiterlijk binnen de acht dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan betaling op deze vervaldag loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest aan 10% per jaar tot datum effectieve betaling. Er is dan tevens een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag tussen partijen bedongen en dit met een minimum van €100.
  Bij niet – betaling op vervaldag van één factuur worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft Piu Bella het onvoorwaardelijke recht verdere geplande behandelingen of opleidingen te annuleren, zonder enige vergoeding voor de klant, tot algehele betaling van het verschuldigde bedrag.
  Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van Piu Bella de geleden schade onder de vorm van de gederfde winst en alle overige kosten veroorzaakt door gebrek van of vertraging in betaling (administratiekosten, etc.) te verhalen op de klant.
  Het voorgaande onverminderd het recht van Piu Bella de tussen partijen afgesloten overeenkomst eenzijdig te ontbinden in het nadeel van de klant wegens wanbetaling.
 22. Mogelijks kan een behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed worden door een zorgverzekeraar. Piu Bella neemt hier geen informatieverplichting op zich. De klant is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar. De klant dient steeds de gehele betaling uit te voeren aan Piu Bella. Indien de klant hiernaar vraagt, kan een factuur worden opgemaakt met daarop de nodige informatie voor de zorgverzekeraar.
 23. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van één jaar vanaf datum van verstrekking. De vervaldatum wordt vermeld op de bonnen. Na vervaldatum kan in geen geval verlengd worden. Bonnen kunnen voor behandelingen of producten gebruikt worden, tenzij anders vermeld. Zij zijn niet bruikbaar voor opleidingen/workshops.Piu Bella houdt zich het recht voor cadeaubonnen te weigeren dewelke beschadigd zijn of onleesbaar zijn geworden. Piu Bella is niet verantwoordelijk voor gestolen of verloren gegane cadeaubonnen.Bij het maken van een afspraak wordt steeds de nummering van de cadeaubon opgevraagd door Piu Bella. Piu Bella houdt zich het recht voor het bedrag van het voorschot te reduceren van de cadeaubon in geval van laattijdige annulering van of niet-opdagen op de gemaakte afspraak.
 24. Permanente make-up behandelingen kunnen twee weken voor of twee weken na een Covid-19 vaccin worden toegepast. Het is niet mogelijk om een permanente make-up behandeling voor deze termijn toe te passen bij ons.
 25. Wij, Piu Bella, zijn niet aansprakelijk voor alle soorten neveneffecten die kunnen ontstaan na het zetten van permanente make-up met een Covid-19 vaccin inenting. Je bent als klant volledig zelf verantwoordelijkheid voor zowel het bijhouden en organiseren van deze termijnen als voor de neveneffecten die kunnen ontstaan.
 26. Bij diefstal wordt de politie verwittigd.
 27. De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang.
 28. Alleen het vredegerecht te Westerlo, en/of de rechtbank van eerste aanleg of van koophandel te Turnhout zijn bevoegd om van geschillen en vorderingen in eerste aanleg kennis te nemen.

Het Belgisch recht is van toepassing.