Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden   PIU BELLA

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID – OVEREENKOMST

1.1 HUYGENS JILL (hierna: “PIU BELLA”), met zetel te 2431 Laakdal, Lakstraat 110, en met ondernemingsnummer 0653.811.375 (info@piu-bella.be) of 0472 85 88 77) is een onderneming gespecialiseerd in schoonheidsverzorging, schoonheidsbehandelingen, diensten in verband met het lichamelijk welzijn, coaching, beroepsopleidingen en aanverwante diensten.

  1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, orderbevestigingen, bestelbonnen en overeenkomsten gesloten tussen PIU BELLA en de klant, alsook de uitvoering ervan. Zij maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen PIU BELLA en de klant. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de eventuele algemene voorwaarden van de klant.
  2. De klant zal kennis kunnen nemen van onderhavige algemene voorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst. Na kennisname en aanvaarding ervan, zullen deze algemene voorwaarden op de klant van toepassing zijn.
  3. PIU BELLA behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen van toepassing worden op elke nieuwe overeenkomst. Voor lopende overeenkomsten op het ogenblik van de wijziging, blijven de algemene voorwaarden gelden zoals bestaande tijdens de totstandkoming, tenzij de gewijzigde algemene voorwaarden tijdens de duur van de overeenkomst door de klant worden aanvaard.
  4. Alle bijlagen gevoegd aan de offerte, orderbevestiging, overeenkomst of factuur maken integraal deel uit van de contractuele relatie tussen partijen en kunnen een aanvulling, dan wel een wijziging op de algemene voorwaarden inhouden.
  5. Indien zich een situatie voordoet dewelke niet geregeld werd in onderhavige algemene voorwaarden, dient deze geïnterpreteerd te worden conform het gemene recht rekening houdende met de geest van deze algemene voorwaarden.
  6. De rechtstreekse leveringen uitgaande van onderaannemers, toeleveranciers etc. gebeuren volgens de voorwaarden van deze laatsten,

behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de offerte of orderbevestiging en verstaande zijnde dat de aansprakelijkheid van PIU BELLA alleszins begrensd is door onderhavige algemene voorwaarden.

  1. Het aanbod van diensten en producten geldt zo lang de voorraad strekt. In geval van (tijdelijke) uitputting van de voorraad behoudt PIU BELLA zich het recht voor om de opdracht niet te accepteren, dan wel om in soortgelijke diensten en producten te voorzien mits goedkeuring van de klant.
  2. Verbintenissen aangegaan door aangestelden van PIU BELLA zijn slechts geldig na bevestiging ervan door een bestuurder of bevoegde gevolmachtigde van PIU BELLA. De aanvaarding van een opdracht door PIU BELLA gebeurt onder voorbehoud van haar (toe)leveranciers waarop zij beroep dient te doen ter uitvoering van de bestelling. Indien een (toe)leverancier de bestelling weigert, verbinden partijen zich tot het onderhandelen van een alternatief dat voor beide partijen als afdoende wordt geacht. In geval er door de fout van de klant een verkeerde bestelling werd geplaatst bij de (toe)leverancier, zal PIU BELLA hier niet voor aansprakelijk kunnen worden gesteld.

ARTIKEL 2 – OFFERTES,  BESTELLINGEN EN MEERWERKEN

 1. Alle offertes en aanbiedingen van PIU BELLA zijn

vrijblijvend en worden steeds gemaakt onder alle voorbehoud. Tenzij de offerte anders vermeldt, is deze geldig gedurende een periode van 14 kalenderdagen (B2B en B2C). Indien de klant pas na het verstrijken van de geldigheidsduur ingaat op de offerte, is PIU BELLA niet gebonden aan de in de offerte weergegeven prijzen en modaliteiten. In dat geval zal PIU BELLA de op dat moment geldende prijzen en modaliteiten meedelen aan de klant in een nieuwe offerte. De klant heeft in dat geval de keuze om erop in te gaan of niet.

 1. Bestellingen of aanvragen kunnen enkel schriftelijk geplaatst worden. Een offerte of aanvraag is pas bindend door PIU BELLA nadat deze integraal en schriftelijk bevestigd werd door PIU BELLA en het eventuele voorschot is betaald.
 2. PIU BELLA ziet toe op een nauwkeurige product- en dienstenomschrijving. In geval van ernstige afwijking tussen de producten of diensten en de beschrijving en/of weergave ervan, meldt PIU BELLA dit onverwijld aan de klant en behoudt PIU BELLA zich het recht voor af te zien van uitvoering van de overeenkomst mits restitutie van het reeds betaalde. PIU BELLA is slechts gehouden tot een inspanningsverbintenis voor wat de juistheid en/of volledigheid van de aangeboden informatie in offertes, overeenkomsten, orderbevestigingen, bestelbonnen of op de website betreft en draagt geen aansprakelijkheid voor materiële vergissingen zoals typfouten.
 3. Wijzigingen aan de offerte, bestelbon of overeenkomst, en aldus aan de opdracht, dienen onverwijld schriftelijk (per aangetekende brief of e-mail) kenbaar gemaakt te worden door de klant en zijn enkel mogelijk na schriftelijke aanvaarding van PIU BELLA. Wijzigingen die worden doorgegeven op het ogenblik dat de behandeling zich reeds in uitvoering bevindt, kunnen niet worden behandeld, tenzij mits goedkeuring van PIU BELLA. In geval van tijdig en aanvaard verzoek, behoudt PIU BELLA zich het recht voor tot het dienovereenkomstig aanpassen van de offerte of prijsopgave. Als een verzoek mondeling gebeurt, is het risico voor het al dan niet uitvoeren van de wijzigingen voor rekening van de klant.
 4. Aan de offerte of overeenkomst supplementaire opdrachten of diensten zullen het recht doen ontstaan op additionele vergoeding in hoofde van PIU BELLA. Deze meerwerken worden aangerekend conform de bepalingen onder artikel 7.2., behoudens in geval van afwijkende schriftelijke afspraken tussen partijen.
 5. PIU BELLA behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren wanneer deze indruist tegen de toepasselijke wettelijke bepalingen, reglementen of overheidsbevelen. Hetzelfde geldt voor wat betreft opdrachten waarvan de inhoud strijdig is met de goede naam of waarden waarvoor PIU BELLA staat.

ARTIKEL 3 – VERTEGENWOORDIGING

 1. Door het ondertekenen van de offerte, orderbevest-

iging, bestelbon of andere overeenkomst verbindt de klant zich definitief.

 1. Iedere persoon of maatschappij die opdrachten plaatst voor rekening van derden of met het verzoek ze aan derden te factureren, maakt zich sterk voor deze derden en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling, zelfs indien PIU BELLA akkoord ging met een andere wijze van facturering.

ARTIKEL 4 – ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PIU BELLA

 1. In principe worden de werkzaamheden uitsluitend uitgevoerd op werkdagen. In geval van uitzonderlijke en bijzondere omstandigheden die werkzaamheden van PIU BELLA in het weekend en/of op feestdagen vereisen, kan hier in onderling overleg evenwel van worden afgeweken. Desgevallend behoudt PIU BELLA zich het recht voor tot het aanrekenen van extra kosten. Indien meerwerken geldt op zaterdagwerk en toeslag van 50% en op zondagwerk en/of feestdagen een toeslag van 100%. Voor werken die bij hoogdringendheid dienen uitgevoerd te worden, geldt tevens een toeslag van 100%.
 2. PIU BELLA zal de door haar te verrichten opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en dit binnen een redelijke termijn. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van PIU BELLA het karakter hebben van een inspanningsverbintenis, tenzij afwijkend vastgesteld. De te behalen resultaten zullen daarbij steeds mede afhankelijk zijn van de persoonlijke conditie, erfelijkheid en gezondheid van de klant.
 3. PIU BELLA is gerechtigd haar rechten of verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst over te dragen aan derden in onderaanneming, teneinde aan de vereisten van goed vakmanschap te voldoen.
 4. PIU BELLA verbindt zich tot het vertrouwelijk behandelen van alle informatie die haar wordt verstrekt door de klant en zal deze enkel aanwenden ten behoeve van de klant in het kader van de toevertrouwde opdracht.

ARTIKEL 5 – ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

 1. De klant verbindt zich ertoe alle informatie tijdig te verstrekken die noodzakelijk geacht wordt om de opdracht op doeltreffende wijze te kunnen uitvoeren. De klant staat daarbij in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens. Bij gebreke aan tijdige verstrekking van de correcte informatie heeft PIU BELLA het recht de uitvoering van de overeenkomt op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende additionele kosten in rekening te brengen conform artikel 7.2., of de overeenkomst te ontbinden ten laste van de klant wegens contractuele wanprestatie in hoofde van de klant. De klant vrijwaart PIU BELLA voor aanspraken van derden wegens schade voortvloeiend uit het onjuist of onvolledig karakter van de verstrekte informatie en gegevens.
 2. De klant erkent het belang van het aanleveren van de

nodige informatie daar PIU BELLA diens dienstverlening hierop baseert. Onder door de klant aan te leveren informatie wordt onder meer verstaan: aanwezigheid van besmettelijke huidziektes, infectieziekten en bloedziekten, gebruik van bloedverdunners, aanwezigheid van koorts, consumptie van alcohol en/of drugs, allergieën, aanwezigheid van spataders, open wonden en/of brandwonden, zwangerschap, gebruik van medicatie, lopende behandelingen bij een arts, leeftijd, alle andere informatie die noodzakelijk is voor het invullen van het intakeformulier.

5.3        Indien de klant onder medische behandeling staat en een behandeling wil laten uitvoeren bij PIU BELLA, dient PIU BELLA voorafgaand aan de behandeling een schriftelijke bevestiging te ontvangen van de behandelende arts van de klant alvorens PIU BELLA de gekozen behandeling zal uitvoeren.

5.4        De klant erkent dat het handhaven van een gezonde levensstijl, waaronder een gebalanceerd dieet en regelmatige lichaamsbeweging, essentieel is om het resultaat van de betreffende behandeling te optimaliseren en langdurige effecten te bevorderen.

5.5.     De klant dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de 48 uur voorafgaand aan de afspraak aan PIU BELLA melden.

ARTIKEL 6 – TERMIJNEN

6.1. De uitvoeringstermijn wordt steeds in onderling overleg bepaald, rekening houdende met de omvang en de complexiteit van de opdracht. Wanneer er geen uitvoeringstermijn werd overeengekomen, zal de opdracht uitgevoerd worden binnen een redelijke termijn, dan wel van zodra het eventueel verschuldigde voorschot werd betaald door de klant.

6.2. De opgegeven en overeengekomen termijn is steeds als indicatief te beschouwen. Bij overschrijding kan zij geen aanleiding vormen tot ontbinding van de overeenkomst of enige vorm van schadevergoeding, noch vormt dit een geldige reden tot weigering van betaling door de klant, behoudens in geval van aanzienlijke overschrijding van meer dan 3 maanden met een maximum 5% op de afgesproken prijs niet overschrijdt en enkel wanneer de aanzienlijke overschrijding niet te wijten is aan overmacht of gebeurtenissen in hoofde van de klant.

6.3. Indien de opdracht door de klant wordt gewijzigd of de klant bijkomende opdrachten geeft, dewelke door PIU BELLA uitdrukkelijk worden aanvaard, zal de uitvoeringstermijn verlengd worden met de tijd die redelijkerwijze nodig is om deze wijzigingen of bijkomende opdrachten uit te voeren.

ARTIKEL 7 – PRIJZEN EN BETALINGEN

  1. De vermelde prijzen worden weergegeven in euro (€), en zijn steeds exclusief btw voor klant-ondernemingen en inclusief btw voor klant-consumenten. PIU BELLA draagt geen verantwoordelijkheid voor wat de bepaling van het juiste btw-tarief betreft. Indien op basis van de aan PIU BELLA meegedeelde informatie een foutief btw-tarief wordt toegepast en PIU BELLA hierdoor schade lijdt, zal PIU BELLA de klant voor deze schade kunnen aanspreken. Behoudens afwijkende schriftelijke afspraken zijn de kosten voor de benodigde materialen en hulpmiddelen voor het uitvoeren van de dienstverlening in de prijs inbegrepen.
  2. In onder meer volgende gevallen is PIU BELLA gerechtigd tot het aanrekenen van een meerprijs ten opzichte van de initiële offerte:
 •   Bijkomende aanvragen tijdens de behandelingen zoals doch niet beperkt tot bijvoorbeeld het waxen van wenkbrauwen;
 • – Tijdverlies door het niet aanleveren van informatie of het aanleveren van foutieve informatie door de klant;
 •   Alle werkzaamheden en prestaties op vraag van de klant uitgevoerd buiten de normale werktijd (zoals op zaterdag, zondag of feestdagen);

  Overige diensten of opdrachten die niet in de initiële offerte werden opgenomen.

De meerprijs wordt in onderling overleg met de klant bepaald. Indien er geen expliciete afspraken worden gemaakt, gelden de toepasselijke vaste prijzen zoals vermeld op de website (www.piu-bella.be/tarieven/).

Bovendien gelden volgende tarieven voor verplaatsingen: € 0,75/km (excl. btw) – € 0,91/km (incl. btw), met een minimum van 10 km (heen en terug).

  1. Partijen komen overeen dat een prijsherziening kan worden doorgevoerd door PIU BELLA als volgt. PIU BELLA behoudt zich het recht voor om rekening houdende met objectief meetbare schommelingen in grondstofprijzen, (materiaal)prijzen, lonen en sociale lasten, de overeengekomen prijs aan te passen volgens volgende formule: P1 = P0 x (0,2 + (L1/L0) x 0,4 + (M1/M0) x 0,4), waarbij P1 = prijsniveau in een gegeven jaar, P0 = prijsniveau in jaar 1 (basisniveau), L1 = loonkost in een gegeven jaar, L0 = loonkost in jaar 1 (basisjaar – lonen van kracht 10 kalenderdagen voor offerte), M1 = materieelkost in een gegeven jaar, M0 = materieelkost in jaar 1 (basisjaar – prijzen van kracht 10 kalenderdagen voor offerte). Hierbij is onderhavig beding slechts toepasselijk tot een bedrag van maximum 80% van de eindprijs, het beding verwijst naar parameters die reële kosten vertegenwoordigen en iedere parameter is alleen toepasselijk op dat gedeelte van de prijs dat beantwoordt aan de kosten die het vertegenwoordigt. In geval van een prijsstijging van meer dan 15% ten opzichte van de overeenkomst, verbindt PIU BELLA zich er evenwel toe de overeenkomst in onderling overleg met de klant te herzien en vooraleer de nieuwe prijs van kracht wordt, heeft de klant in dat geval het recht om de overeenkomst te beëindigen. PIU BELLA vermeldt op haar facturen of zij toepassing maakt van de formule en vermeldt hierop de gedetailleerde berekening.
  2. De kostprijs voor producten of diensten aangeleverd door derden in uitvoering van de overeenkomst wordt vervat in de offerte en facturatie van PIU BELLA en wordt door PIU BELLA in rekening gebracht bij de klant.
  3. Vanaf het ogenblik dat de bestelbon, offerte of orderbevestiging wordt aanvaard door PIU BELLA, bestaat er een betalingsplicht in hoofde van de klant (aangezien de overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen), dewelke enkel opgeschort mag worden in geval van opzettelijke tekortkomingen in hoofde van PIU BELLA, en dit beperkt tot het gedeelte van de opdracht waarop de vermeende tekortkoming betrekking heeft. De klant dient in dergelijk geval per schriftelijke kennisgeving het bewijs van deze tekortkoming te leveren voor het verstrijken van de betalingstermijn.
  4. De leveringen en diensten zijn contant betaalbaar, per overschrijving, elektronische betaling of bankcheque afhankelijk van de opdracht of dienstverlening. Alle betalingen dienen te gebeuren op het adres van de zetel van PIU BELLA.
  5. PIU BELLA behoudt zich het recht voor tot het vragen van een voorschot ten belope van een deel van de totale waarde van de behandeling of dienstverlening. Voor behandelingen of dienstverleningen met een waarde van meer dan € 100,00 excl. btw, wordt steeds een voorschot van minstens 30% gevraagd. Afhankelijk van de omvang van de betrokken opdracht, behoudt PIU BELLA zich daarnaast het recht voor tot het werken met tussentijdse facturatie.
  6. Opmerkingen met betrekking tot de factuur dienen uiterlijk binnen de 5 kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk (per aangetekende zending of per e-mail) kenbaar gemaakt te worden aan PIU BELLA.
  7. Facturen dienen betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum (B2B en B2C), en dit zonder enige korting of inhouding van welke aard ook.

Voor de klant-onderneming

  1. Bij gebreke aan tijdige betaling door de klant-onderneming heeft PIU BELLA vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op moratoire interesten, waarbij de interestvoet gelijk is aan de wettelijke interestvoet overeenkomstig de Wet Betalingsachterstand van 2 augustus 2002. Bij niet-betaling op de vervaldag zal het factuurbedrag verhoogd worden met 10% ten titel van forfaitaire schadeloosstelling met een minimum van € 150,00, en een bedrag van € 75,00 euro ter dekking van de gemaakte buitengerechtelijke invorderingskosten, verschuldigd zijn. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere kosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten en dit onverminderd het recht van PIU BELLA voor het vorderen van meerschade. Bovendien zal bij laattijdige betaling het resterende saldo en/of de nog niet vervallen facturen integraal en onmiddellijk opeisbaar worden.

Voor de klant-consument

  1. Bij gebreke aan tijdige betaling door de klant-consument houdt PIU BELLA zich eraan eerst een kosteloze herinnering te versturen aan de betrokken klant-consument. PIU BELLA erkent dat deze eerste herinnering de vorm dient aan te nemen van een ingebrekestelling, die minimaal de gegevens bevat zoals bepaald in artikel XIX.2, § 3 WER. PIU BELLA zal hierna een wettelijke wachttermijn respecteren van ten minste veertien kalenderdagen, dewelke ingaat vanaf de derde werkdag na verzending van de herinnering aan de klant-consument per post, of in geval van elektronische verzending vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering elektronisch werd overgemaakt aan de klant-consument. PIU BELLA behoudt zich het recht om na het verstrijken van deze termijn moratoire interesten te kunnen vorderen overeenkomstig artikel XIX.4, eerste lid, 1° WER. Bovendien zal voor de klant-consument pas na het volbrengen van bovenstaande formaliteiten het factuurbedrag verhoogd kunnen worden ten titel van forfaitaire schadeloosstelling, en dit rekening houdend met de begrenzingen zoals bepaald in artikel XIX. 4, eerste lid 2° WER. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere kosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten en dit onverminderd het recht van PIU BELLA voor het vorderen van meerschade.
  2. PIU BELLA behoudt zich het recht voor om bij gebreke aan tijdige betaling van de factuur de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst op te schorten, dan wel met onmiddellijke ingang te beëindigen op kennisgeving per aangetekende post, zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de klant.
  3. PIU BELLA behoudt zich het recht voor om schuldvorderingen ten opzichte van de klant te compenseren met eventuele financiële vorderingen van de klant opzichtens PIU BELLA, ook indien er geen samenhang voorhanden is.

ARTIKEL 8 – OPLEIDINGEN EN RETREATS

8.1 Door PIU BELLA worden verschillende soorten opleidingen en yoga retreats gegeven, dit zowel online (virtueel) als fysiek, zowel individueel als in groepsverband. De fysieke lessen worden steeds gehouden op de door PIU BELLA aangewezen locatie.

8.2 Prijsopgaven van opleidingen en retreats op de website van PIU BELLA gebeuren steeds onder alle voorbehoud. De door PIU BELLA gehanteerde prijzen en aankoopvoorwaarden zijn deze zoals zichtbaar op de website op het ogenblik van de reservatie, onder voorbehoud van materiële vergissingen zoals typfouten of fouten in de prijszetting. De klant kan in geen geval aanspraak maken op eventuele promoties, acties of kortingen die na de reservering zijn toegepast op de website.

8.3 Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken tussen partijen, aanvaardt de klant dat de opleidingen en yoga retreats van PIU BELLA werden ontwikkeld voor een breder publiek en aldus niet noodzakelijk zijn afgestemd op de specifieke behoeften van de klant. Desalniettemin is de eventuele bijhorende coaching steeds op maat van de klant.

8.4 De opleidingen en yoga retreats vinden plaats op de door PIU BELLA vastgestelde data. Het organiseren en geven van opleidingen en yoga retreats neemt de vorm aan van een inspanningsverbintenis, waarbij PIU BELLA alle redelijke maatregelen tracht te nemen teneinde de opleidingen en yoga retreats op de vooropgestelde data te laten plaatsvinden. In geval van onvoorziene omstandigheden, zoals overmacht, heeft PIU BELLA het recht de inhoud of de locatie te wijzigen, evenals om de opleiding te verplaatsen.

8.5 PIU BELLA behoudt zich derhalve het recht voor om een opleiding of yoga retreat te annuleren of de datum en locatie ervan te wijzigen vóór aanvang, zonder de verplichting tot het verstrekken van een reden, en zonder recht op enige schadevergoeding in hoofde van de klant. Klanten die zijn ingeschreven voor de betreffende opleiding of yoga retreat zullen tijdig op de hoogte worden gesteld van dergelijke wijzigingen.

8.6 Om geldig te zijn, dienen inschrijvingen voor een opleiding of yoga retreat te allen tijde online of elektronisch worden gedaan, en dit door te boeken via info@piu-bella.be of een aanvraag in te dienen via het contactformulier op de website (www.https://piu-bella.be/contact/). Telefonische inschrijvingen worden, tenzij mits uitdrukkelijke toestemming van PIU BELLA, niet aanvaard. De inschrijving voor een opleiding of retreat wordt pas definitief nadat PIU BELLA een bevestigingse-mail heeft verstuurd naar het door de klant opgegeven e-mailadres en nadat het voorschot van minstens 30% van de totale prijs van de opleiding of yoga retreat is betaald. Opleidingen en yoga retreats kunnen enkel geboekt worden op eigen naam.

8.7 Na ontvangst van de betaling van het voorschot alsook het versturen van de bevestigingse-mail door PIU BELLA, zal PIU BELLA het resterende saldo van de totale prijs van de gekozen dienstverlening factureren.

8.8 Na het volgen van een opleiding of yoga retreat is het voor de klant niet mogelijk om het betaalde bedrag hiervoor terug te vorderen van PIU BELLA.

8.9 PIU BELLA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van informatie die door de klant wordt verkregen tijdens de door haar georganiseerde opleidingen of retreats. Dit betekent dat PIU BELLA niet aansprakelijk kan worden gesteld voor deze informatie, noch voor eventueel foutief verschafte informatie en het gebruik daarvan, evenals niet voor het foutieve gebruik door de deelnemers of derden van de verkregen informatie.

8.10 PIU BELLA is bovendien niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, verlies van eigendommen van deelnemers, diefstal of andere misdrijven die zich hebben voorgedaan op de plaats waar een opleiding of retreat plaatsvindt. De klant is zelf verantwoordelijk voor eventuele ongevallen.

8.11 De klant stemt ermee in dat PIU BELLA het recht behoudt om de klant aansprakelijk te stellen voor alle schade toegebracht aan goederen aanwezig op de locatie of de locatie zelf waar een opleiding of retreat plaatsvindt, veroorzaakt door de klant of eventuele gasten van de klant. De klant zal PIU BELLA vrijwaren van alle aansprakelijkheid en schade die voortvloeit uit dergelijke handelingen, waaronder maar niet beperkt tot schade aan eigendommen, verlies van inkomsten of andere kosten die voortvloeien uit de schade veroorzaakt door de klant of diens eventuele gasten.

ARTIKEL 9 – ABONNEMENTEN

9.1 PIU BELLA biedt diverse jaarabonnementen aan via haar website. De betaling voor deze abonnementen dient afhankelijk van de gekozen betalingsmethode en abonnementsvorm maandelijks of jaarlijks te geschieden. Elk abonnement wordt aangegaan voor een periode van één jaar.

9.2 Door het afsluiten van een abonnement verbindt de klant zich ertoe om gebruik te maken van de voordelen die voortvloeien uit het gekozen abonnement, waaronder doch niet beperkt tot de aangeboden behandelingen, producten en kortingen. De klant erkent en stemt ermee in dat een abonnement strikt persoonlijk is en niet overdraagbaar is aan derden.

9.3 In geval van vroegtijdige beëindiging van het abonnement door de klant, om welke reden dan ook, blijft de betalingsverplichting in hoofde van de klant van kracht voor de resterende duur van het abonnement. De klant dient alle openstaande betalingen te voldoen tot aan de oorspronkelijk overeengekomen einddatum van het abonnement.

ARTIKEL 10 – EXTRA BEPALINGEN INZAKE DE BEHANDELINGEN

10.1 Behandelingen kunnen worden ingeboekt via het online boekingssysteem op de website van PIU BELLA (www.piu-bella.be). De beschikbaarheid van de behandelingen kan variëren afhankelijk van de beschikbare tijden in het salon.

10.2 Het voorschot voor de desbetreffende behandeling kan betaald worden via de volgende betaalmiddelen: Bancontact/Mister Cash, Mastercard/Visa, bankoverschrijving. Indien de klant ervoor kiest om via bankoverschrijving te betalen, wordt de afspraak pas als definitief beschouwd nadat de betaling is ontvangen door PIU BELLA. Indien PIU BELLA de betaling van het voorschot niet ontvangt binnen de 3 kalenderdagen na het maken van de afspraak, behoudt PIU BELLA zich het recht de afspraak te annuleren.

10.3 Voorafgaand aan het uitvoeren van een behandeling zal PIU BELLA samen met de klant een intakeformulier doornemen om te beoordelen of de behandeling kan worden uitgevoerd. Indien nodig, zoals bijvoorbeeld bij cupping massages, zal de klant voorafgaand aan de behandeling een toestemmingsformulier ondertekenen. Hierin verklaart de klant de voorwaarden en risico’s van de behandeling te begrijpen en ermee in te stemmen, zoals o.m. maar niet beperkt tot tijdelijke blauwe plekken, rode vlekken, lichte zwelling en mogelijk gevoeligheid van de huid.

10.4Voor aanvang van elke behandeling zal de klant PIU BELLA informeren over eventuele medische aandoeningen, huidproblemen, allergieën, bloedstollingsproblemen, medicijnen die van invloed kunnen zijn op de cupping massage alsook alle andere relevante informatie meedelen zoals bepaald onder artikel 5.2.

10.5 Indien uit de verstrekte informatie van de klant blijkt dat een van deze aandoeningen of problemen conform 10.4 aanwezig is, kan dit aanleiding geven tot het niet uitvoeren van de behandeling door PIU BELLA.

10.6 PIU BELLA zal de klant informeren over de passende nazorginstructies van elke behandeling, inclusief advies over hydratatie en eventuele follow-upbezoeken. De klant verbindt zich ertoe deze instructies op te volgen en zal PIU BELLA onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele ongewone reacties of bijwerkingen.

10.7 PIU BELLA zal na elke behandeling zorgvuldig en grondig alle gebruikte materialen en oppervlakken reinigen en desinfecteren teneinde een goede hygiëne te waarborgen in het salon.

ARTIKEL 11 – PRODUCTVERKOOP EN CADEAUBONNEN

11.1 PIU BELLA verkoopt producten, al dan niet in het kader van een behandeling. PIU BELLA zal de klant steeds informeren over het juiste gebruik van het product, de eigenschappen ervan, de beoogde en te verwachten resultaten bij correct gebruik, evenals de mogelijke gevolgen en risico’s van het gebruik ervan.

11.2 Cadeaubonnen uitgereikt door PIU BELLA zijn één jaar geldig vanaf de datum van uitgifte, zoals vermeld op de bon. Na het verstrijken van deze periode verliezen de cadeaubonnen hun waarde en worden ze niet meer geaccepteerd als betaling van behandelingen of producten. Het is niet mogelijk om wisselgeld te ontvangen bij gebruik van een cadeaubon, noch kunnen cadeaubonnen ingewisseld worden voor contant geld.

ARTIKEL 12 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1 PIU BELLA blijft eigenaar van alle in het kader van de dienstverlening aangewende of aangeleverde materialen of producten en bijhorende intellectuele rechten tot aan de integrale betaling door de klant. PIU BELLA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaandelijke verwittiging de geleverde werken terug te nemen indien de klant diens betalingsverbintenis niet (tijdig) naleeft, zelfs indien er reeds incorporatie, vermenging of verwerking met andere werken heeft voorgedaan. Eventueel betaalde voorschotten blijven verworven bij wijze van compensatie van de mogelijke verliezen die PIU BELLA lijdt bij wederverkoop of de reeds aangevatte dienstverlening.

ARTIKEL 13 – GARANTIES, GEBREKEN EN BURGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Dienstverlening

13.1 Gebreken in de uitvoering of niet-conformiteit van de dienstverlening, dewelke zichtbaar waren op het ogenblik van het uitvoeren van de toevertrouwde opdracht en waarvan de klant wordt geacht kennis genomen te hebben, worden gedekt door de aanvaarding van de dienstverlening en komen niet in aanmerking voor enige vorm van schadeloosstelling door PIU BELLA, onverminderd of deze voortvloeien uit handelingen of omissies in hoofde van PIU BELLA. Deze aanvaarding kan uitdrukkelijk, dan wel stilzwijgend plaatsvinden.

13.2 Voor gebreken in de uitvoering, dewelke onzichtbaar waren op het ogenblik van de beëindiging van de dienstverlening, zal PIU BELLA tot geen vrijwaring gehouden zijn, tenzij deze het gevolg zijn van een zware fout, opzettelijke fout, bedrog, dan wel fraude. De klant is verplicht om bij klachten over een behandeling PIU BELLA te verwittigen binnen de 5 kalenderdagen vanaf het ogenblik dat een tekortkoming of gebrek wordt vastgesteld of men zich hiervan bewust geweest moest zijn. Dit door middel van een met reden omkleed schrijven (per e-mail of aangetekende brief), inclusief foto’s. Bij gebreke aan (tijdige) reactie, wordt de klant geacht akkoord te gaan met de geleverde diensten, en kan de klant geen aanspraak maken op een schadevergoeding. Bij gebreken die tijdig worden gemeld en waarvan PIU BELLA meent dat deze gegrond zijn, beschikt zij over een termijn van 30 dagen om tegemoet te komen aan de vermeende tekortkoming (bv. opnieuw uitvoeren van de behandeling), alvorens de klant beroep kan doen op diens overige rechten (ontbinding, schadevergoeding, etc.).

Verkoop van producten

13.3      Garantie op producten wordt uitsluitend door de fabrikant geleverd. De garantie die PIU BELLA verleent is te allen tijde beperkt tot de garantie waarop zij zich kan beroepen t.a.v. haar leveranciers en fabrikanten. Onder meer in volgende gevallen komt deze garantie te vervallen:

– indien de klant zich voor melding aan een gebrek niet houdt    aan hetgeen onder artikel 13.4 wordt bepaald;

– indien de klant andere producten heeft gebruikt dan de door PIU BELLA aanbevolen producten;

– indien de klant de adviezen over de nazorg van de behandeling niet heeft opgevolgd zoals tevens opgenomen in het intakeformulier;

– indien de klant de producten niet volgens het door PIU BELLA gegeven advies heeft gebruikt of in combinatie met andere producten;

– indien de klant de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Algemeen

13.4 De klant moet eventuele tekortkomingen met betrekking tot de geleverde diensten of producten binnen de 5 kalenderdagen nadat de uitvoering of levering kenbaar maken aan PIU BELLA, middels een met reden omkleed schrijven (per aangetekende brief of e-mail), inclusief foto’s. Bij gebreken of tekortkomingen die tijdig werden gemeld en waarvan PIU BELLA meent dat deze gegrond zijn, beschikt zij over een termijn van 30 kalenderdagen om hieraan tegemoet te komen (bv. opnieuw uitvoeren van de behandeling), alvorens de klant beroep kan doen op diens overige rechten (ontbinding, schadevergoeding, etc.). Bij gebreke aan (tijdige) reactie, wordt de klant geacht akkoord te gaan met de geleverde diensten, en kan de klant geen aanspraak maken op een schadevergoeding.

13.5 PIU BELLA kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor opzet, zware fout of voor die van aangestelden of lasthebbers, fraude of bedrog, alsook voor het niet uitvoeren van de essentiële verbintenissen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken. Gebreken dewelke intrinsiek aanwezig waren in het behandelde object, dan wel voortvloeien uit verkeerdelijk verschafte informatie of uitdrukkelijke instructies door de klant, kunnen geen aanleiding tot aansprakelijkheid geven in hoofde van PIU BELLA. Ook de gevolgen van maatregelen die de klant in geval van complicaties of bijwerkingen op eigen initiatief of op advies van een derde treft, geven geen aanleiding tot aansprakelijkheid van PIU BELLA.

13.6 PIU BELLA is daarenboven nooit aansprakelijk voor:

– eventuele schade die voortvloeit uit een behandeling wanneer deze behandeling werd uitgevoerd na negatief advies van PIU BELLA en die vervolgens op uitdrukkelijk verzoek van de klant werd uitgevoerd;

– eventuele schade die voortvloeit uit de oorkaarstherapiebehandeling, inclusief maar niet beperkt tot brandwonden, allergische reacties of andere complicaties;

– eventuele schade die voortvloeit uit een cupping massagebehandeling, inclusief maar niet beperkt tot brandwonden of andere complicaties.

13.7 De klant vrijwaart PIU BELLA in hoofdsom, kosten en interesten voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade (beweren) geleden te hebben, in het bijzonder in toepassing van artikel 544 B.W./artikel 3.101 Nieuw B.W. inzake burenhinder.

13.8 In geval van aansprakelijkheid in hoofde van PIU BELLA blijft de vergoedbare schade beperkt tot directe materiële schade en letselschade die het rechtstreekse gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming en is de maximale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de verzekering tussenkomst verleent, dan wel beperkt tot 10% van het factuurbedrag voor de betrokken werkzaamheden indien de verzekering geen dekking verleent. PIU BELLA heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten bij een in België gevestigde verzekeraar. Op eenvoudig verzoek kan aan de klant een verzekeringsattest worden bezorgd. Dit attest bevat algemene informatie met betrekking tot de door PIU BELLA afgesloten burgerlijke aansprakelijkheidspolis. Verder is PIU BELLA niet aansprakelijk voor vermogensschade, indirecte schade of gevolgschade.

13.9 Iedere vordering van de klant tot schadevergoeding dient steeds te worden ingesteld binnen een termijn van 3 maanden nadat de feiten waarop deze vordering wordt gebaseerd gekend waren door de klant of redelijkerwijze gekend konden zijn. Indien de vordering niet binnen deze termijn wordt ingesteld, komt deze te vervallen wegens verjaring.

ARTIKEL 14 – OVERMACHT EN BEËINDIGING OVEREENKOMST

Overmacht en verandering van omstandigheden

14.1    In geval van tijdelijke overmacht worden de verplichtingen van PIU BELLA onder deze overeenkomst, geschorst of beperkt gedurende de periode van overmacht zonder enige aansprakelijkheid in hoofde van PIU BELLA.

14.2 Onder overmacht dient te worden verstaan: elke onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis onafhankelijk van de wil PIU BELLA die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van diens verbintenis, zoals, maar niet beperkt tot breuken in de hand,  pandemie, langdurige ziekte, zwangerschap van de schoonheidsspecialiste, overlijden, wilde staking of lockdown, vertraging in aanlevering of uitputting van materialen, extreme weersomstandigheden, faillissement leverancier, het niet ter beschikking zijn van water of elektriciteit, technische storing, embargo’s, wettelijke verplichtingen, terrorisme of oorlog.

14.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst gedurende een periode van zes maanden verhinderd wordt door overmacht, zodat deze niet langer als tijdelijk kan worden beschouwd, hebben zowel PIU BELLA als de klant het recht om de overeenkomst door middel van aangetekend schrijven te herzien of te beëindigen, zonder dat daarbij een schadevergoeding verschuldigd is aan de andere partij. De klant is gehouden tot het vergoeden van alle door PIU BELLA tot op dat ogenblik geleverde prestaties en gemaakte kosten. In het geval de overmacht te wijten is aan de uitputting van materialen of het faillissement van leveranciers is PIU BELLA in afwijking van hetgeen in deze bepaling werd opgenomen, gerechtigd om in een vervanging door gelijkwaardige materialen te voorzien. PIU BELLA zal de klant hiervan in kennis stellen, dewelke op zijn beurt het recht heeft om bezwaar te uiten, waarna er in onderling overleg naar een oplossing toe gewerkt zal worden.

Annulering/vroegtijdige opzegging

Algemeen

14.4 Indien de overeenkomst door de klant eenzijdig, geheel of deels, uitdrukkelijk of impliciet, voortijdig opgezegd wordt, heeft PIU BELLA van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op 1) betaling door de klant van de reeds uitgevoerde werkzaamheden, de reeds door PIU BELLA gemaakte kosten en de reeds geleverde diensten, en 2) bijkomend een door de klant te betalen beëindigingsvergoeding voor de gederfde winst forfaitair begroot op 20% van de totale prijs van de behandeling of dienstverlening met een minimum van € 250,00. Deze forfaitaire vergoeding laat het recht van PIU BELLA om betaling te vorderen van een aantoonbare hoger werkelijk geleden schade onverlet.

14.5 De klant kan de overeenkomst met PIU BELLA na het versturen van een aangetekende ingebrekestelling waarin een ultieme respijttermijn wordt gegund aan PIU BELLA, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en zonder vergoeding noch inachtneming van een opzeggingstermijn ontbinden, in geval van een ernstige contractuele wanprestatie door PIU BELLA.

Behandelingen

14.6 Voor elke online geboekte behandeling is een voorschot van minstens 30% vereist, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen partijen. Dit voorschot of deze waarborg wordt in geen geval gerestitueerd. In geval van annulering door de klant kan deze verzoeken om een cadeaubon ter waarde van het betaalde bedrag. Deze cadeaubon heeft een geldigheidsduur van één jaar vanaf de datum van de geannuleerde afspraak.

14.7 Het annuleren van een afspraak dient steeds telefonisch of per e-mail te geschieden en niet via sociale media of andere digitale communicatiekanalen, en dit uiterlijk 48 uur voor aanvang van de afspraak. Indien de klant de afspraak niet binnen de vooropgestelde termijn annuleert, dan wel niet verschijnt op de afspraak, behoudt PIU BELLA zich het recht voor om het reeds betaalde voorschot in te houden. Als de annulering echter binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak plaatsvindt, wordt het volledige bedrag van de behandeling in rekening gebracht aan de klant zonder restitutie.

Opleidingen en retreats

14.8 Het annuleren van een opleiding of retreat dient steeds telefonisch of per e-mail te geschieden, en niet via sociale media of andere digitale communicatiekanalen, en dit uiterlijk twee weken voor aanvang van de opleiding. Indien de klant de afspraak niet binnen de vooropgestelde termijn annuleert, dan wel niet aanwezig is op het moment dat de opleiding doorgang vindt, behoudt PIU BELLA zich het recht voor om 70% van het inschrijvingsgeld in te houden ter dekking van de locatie, verblijfs- en administratieve kosten. In dergelijke gevallen biedt PIU BELLA echter de mogelijkheid om de overige 30% van het inschrijvingsgeld te verkrijgen in de vorm van een cadeaubon die kan worden gebruikt voor toekomstige opleidingen, retreats of andere diensten die worden aangeboden door PIU BELLA.

Ontbinding wegens ernstige contractuele wanprestatie

14.9 PIU BELLA kan de overeenkomst met de klant met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, zonder vergoeding, schadeloosstelling of inachtneming van een opzeggingstermijn ontbinden, in geval van een ernstige contractuele wanprestatie door de klant. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de volgende punten niet-limitatief zullen worden beschouwd als ernstige contractuele wanprestatie: de niet-betaling van het voorschot en/of de facturen van PIU BELLA, het niet tijdig verschaffen van de noodzakelijke informatie voor de uitvoering van de opdracht, fraude, verduistering, slechtmaking van PIU BELLA door de klant, faillissement, liquidatie, kennelijk onvermogen of vermoeden van insolvabiliteit van de klant. Het recht van PIU BELLA om de overeenkomst in dit geval te ontbinden, laat diens recht op vergoeding van de reeds uitgevoerde werkzaamheden en aangeleverde materialen onverlet.

ARTIKEL 15 – ZEKERHEDEN EN PAND

15.1 Tot waarborg van de betaling van de door de klant aan PIU BELLA verschuldigde sommen in hoofdsom, rente en kosten, geeft de klant ten voordele van PIU BELLA in pand:

15.2 Al zijn huidige en toekomstige schuldvorderingen opzichtens PIU BELLA (als schuldenaar van de schuldvordering(en), erkent PIU BELLA uitdrukkelijk kennis te nemen van het pand.

15.3 Al zijn huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde ook. Bedoelt worden onder meer vorderingen van de klant uit handelscontracten, vorderingen van de klant uit hoofde van prestaties en diensten, vorderingen van de klant uit opbrengsten van roerende of onroerende goederen, vorderingen van de klant uit hoofde van pensioenen, vorderingen voortvloeiend uit de beroeps- en handelsactiviteit van de klant, vorderingen van de klant op bank- of andere financiële instellingen, vorderingen van de klant in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, vorderingen van de klant uit hoofde van verzekeringen, vorderingen van de klant op de overheid en andere publiekrechtelijke rechtspersonen, vorderingen van de klant met betrekking tot de sociale zekerheid. Voormelde opsomming is exemplatief.

15.4 Het pand op schuldvorderingen maakt de klant inningsonbevoegd.

15.5 PIU BELLA is ertoe gerechtigd om de debiteur van de verpande schuldvordering(en) van zijn klant in kennis te stellen van de verpanding, en alles te doen om dit pand tegenwerpelijk te maken aan derden, dit op kosten van de klant die de schuldvordering(en) in pand gaf.

15.6 Op eerste verzoek van PIU BELLA deelt de klant alle nuttige informatie mee die PIU BELLA in staat stelt om tot inning van de verpande schuldvordering(en) over te gaan.

15.7 PIU BELLA zal de uit hoofde van de verpande schuldvordering(en) verschuldigde sommen rechtstreeks kunnen innen opzichtens de debiteur van de verpande schuldvordering(en), zonder voorafgaande ingebrekestelling van deze laatste.

15.8 Indien de klant nalaat om binnen de 14 kalenderdagen vanaf het eerste verzoek van PIU BELLA alle nuttige informatie m.b.t. de identiteit van de debiteur van de verpande schuldvordering(en) te verschaffen, houdt dit een toerekenbare niet-nakoming door de klant uit, dewelke zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding kan geven tot een ontbinding van rechtswege van de overeenkomst lastens de klant, onverminderd het recht van PIU BELLA op een forfaitaire schadevergoeding van tweehonderdvijftig (€ 250,00).

15.9 Het akkoord met onderhavige algemene voorwaarden veronderstelt de toelating en het mandaat aan PIU BELLA om, bij gebreke aan kennisgeving binnen de 14 kalenderdagen vanaf het eerste verzoek door PIU BELLA de relevante informatie omtrent de schuldvorderingen van de klant op te vragen bij de Ontvanger van de btw.

ARTIKEL 16 – INTELLECTUELE EIGENDOMS- RECHTEN

16.1       De intellectuele eigendomsrechten op al hetgeen samenhangt met de door PIU BELLA verrichte diensten, waaronder de inhoud van haar behandelingen en de daarbij gebruikte methodes, verstrekte instructies en adviezen en haar (reclame) uitingen op folders, op haar website of elders op het internet en sociale media, berusten bij PIU BELLA. Niets van het voorgaande is bedoeld om door de klant te imiteren, te wijzigen of te modificeren zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van PIU BELLA.

16.2 De documenten, cursussen, e-books, lesmaterialen, ideeën, procestechnieken en andere creaties die in het kader van de dienstverlening worden aangewend of gecreëerd, blijven de uitsluitende intellectuele eigendom van PIU BELLA, met een louter gebruiksrecht voor de klant. Het is de klant niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PIU BELLA gegevens uit en/of gedeelten van het verstrekte lesmateriaal/verstrekte informatie door te geven aan derden, te publiceren, te verspreiden of te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook.

ARTIKEL 17- HERROEPINGSRECHT

17.1. Onderhavig artikel is uitsluitend van toepassing op overeenkomsten op afstand afgesloten door particuliere klanten (consument – B2C, in de zin van artikel art. I.1, 2° WER) buiten de lokalen van PIU BELLA om. Dit artikel is niet van toepassing op ondernemingen in de zin van artikel art. I.1, 1° WER.

17.2. De klant beschikt in principe over een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen vanaf de dag volgend op het sluiten van de overeenkomst op afstand en dit zonder opgave van redenen. De klant oefent diens herroepingsrecht geldig uit door binnen deze termijn PIU BELLA schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn beslissing hiertoe. In geval van herroeping zijn de daaraan verbonden administratieve handelingskosten integraal ten laste van de klant.

17.3 Het herroepingsrecht is evenwel niet van toepassing op overeenkomsten op afstand gesloten door particuliere klanten buiten de lokalen van PIU BELLA om m.b.t. (i) werken op maat vervaardigd of geleverd (ii) goederen die reeds geïncorporeerd werden of op bestelling geplaatst door de klant in professionele hoedanigheid en/of voor professionele doeleinden, (iii) van zodra de diensten volledig zijn uitgevoerd door PIU BELLA. In elk geval verliest de klant zijn herroepingsrecht van zodra de gehele overeenkomst is uitgevoerd door PIU BELLA. De klant bevestigt hierbij uitdrukkelijk en voorafgaand dat hij daartoe toestemming heeft gegeven en erkent dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra PIU BELLA de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd, (iv) overige wettelijke uitzonderingen zoals bepaald in art. VI.47 WER die van toepassing zijn.

17.4. Indien de herroepen overeenkomst met PIU BELLA bestaat uit het leveren van goederen, dienen de te retourneren goederen zich in onberispelijke staat te bevinden en worden deze enkel aanvaard indien ongebruikt, niet gemonteerd, met alle toebehoren en in originele verpakking vergezeld van het aankoopbewijs. In geval van gebruik, montage, beschadigingen of afwezigheid van aankoopbewijs en verpakking, komt het herroepingsrecht te vervallen. De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een behandeling van de goederen die verder reikt dan hetgeen nodig was om een goede functionering van de goederen vast te stellen.

17.5. In geval van herroeping van de overeenkomst op het ogenblik dat de dienstverlening van PIU BELLA reeds een aanvang heeft genomen, is PIU BELLA gerechtigd op een vergoeding voor het reeds uitgevoerde gedeelte en de reeds gemaakte kosten.

17.6. De door de klant betaalde bedragen worden bij een tijdig en geldig beroep op het herroepingsrecht binnen de 14 dagen na ontvangst van het verzoek teruggestort. Eventuele reeds gepresteerde diensten of kosten worden afgehouden van het terug te betalen bedrag.

ARTIKEL 18 – PROMOTIE

18.1   Bij het aangaan van de behandelingen stemt de klant ermee in dat voor- en na foto’s van de behandeling(en) kunnen worden getoond op de website of andere sociale media kanalen van PIU BELLA, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen tussen partijen. Deze foto’s kunnen door PIU BELLA ook aangewend worden in zowel fysieke als digitale publicaties, inclusief maar niet beperkt tot het illustreren van de resultaten van de behandeling(en) en het bevorderen van de diensten van PIU BELLA. Indien de klant bezwaar heeft tegen het gebruik van haar foto’s op sociale media, dient de klant PIU BELLA hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen (via aangetekende brief of per e-mail).

ARTIKEL 19 – PRIVACY- EN GEGEVENS- BESCHERMING

19.1    PIU BELLA erkent het belang van een veilige verwerking van persoonsgegevens (waaronder naam, adres, mailadres, locatiegegevens

en overige persoonlijke data van natuurlijke personen) conform de heersende nationale regelgeving, waaronder de wet van 30 juli 2018, alsmede Verordening (EU) 2016/679 en tracht deze na te leven.

19.2 De door PIU BELLA verzamelde persoonsgegevens zullen uitsluitend aangewend worden ter uitvoering van de opdracht op basis van de contractuele relatie tussen partijen, het gerechtvaardigd belang of op basis van een andere rechtvaardigingsgrond. PIU BELLA erkent de persoonsgegevens steeds vertrouwelijk te zullen verwerken ten behoeve van of in opdracht van de klant.

19.3 PIU BELLA garandeert dat persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden op een transparante wijze en dit enkel voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Iedere verwerking wordt beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de verwerking plaatsvindt. PIU BELLA verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: uitvoering van de overeenkomst, boekhoudkundige doeleinden en wettelijke verplichtingen. PIU BELLA ziet er op toe dat de persoonsgegevens correct worden geregistreerd en geactualiseerd indien nodig.

19.4 Door beroep te doen op de dienstverlening van PIU BELLA aanvaardt de klant dat deze gegevens verwerkt kunnen worden. PIU BELLA maakt gebruik van subverwerkers die in opdracht en onder toezicht van PIU BELLA persoonsgegevens verwerken. Deze verwerkingen zullen ten allen tijden beperkt worden tot het strikt noodzakelijke voor het uitvoeren van de respectievelijke opdracht. Behoudens in relatie tot de medewerkers en subverwerkers die in het kader van de dienstverlening betrokken worden, zal PIU BELLA geen persoonsgegevens uitwisselen met derden, tenzij dit a) noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, b) voortvloeit uit wettelijke bepalingen, gerechtelijke- of overheidsbevelen of c) in geval van uiterste noodzaak.

19.5 PIU BELLA verbindt zich er toe de nodige technische en organisatorische maatregelen te zullen treffen om verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan, rekening houdende met de stand van de techniek, de gebruiken in de betrokken sector, en de aard van de verwerking.

19.6 De klant heeft het recht op inzage, kosteloze verbetering en/of weglating van diens verzamelde persoonsgegevens te verzoeken, alsmede het recht om diens toestemming in te trekken of om de overdraagbaarheid van diens gegevens te verzoeken. De door PIU BELLA verzamelde gegevens kunnen geraadpleegd worden na schriftelijk verzoek aan PIU BELLA (2431 Laakdal, Lakstraat 110 of info@piu-bella.be).

19.7 De persoonsgegevens die voor het opmaken van de offerte of het uitvoeren van de opdracht worden opgevraagd, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de uitvoering van de desbetreffende dienstverlening. Indien PIU BELLA de gegevens voor een langere periode bewaart, baseert zij zich hier ten alle tijden voor op de nodige rechtvaardigingsgronden, waaronder de wettelijke verplichtingen inzake boekhouding, aansprakelijkheid en garantie.

19.8 Vragen en/of klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen gericht worden aan het centrale contactpunt bij PIU BELLA (info@piu-bella.be of 0472 85 88 77). Voor meer informatie kan u steeds de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

ARTIKEL 20 – GEEN ONEVENWICHTIGHEID TUSSEN RECHTEN EN PLICHTEN VAN PARTIJEN – RISICOVERDELING VERDISCONT-_ EERD IN DE VERGOEDING

20.1 Partijen bevestigen uitdrukkelijk dat de rechten en plichten zoals opgenomen in onderhavige algemene voorwaarden de consensus

tussen partijen en derhalve de werkelijke wil van Partijen inhouden. Deze algemene voorwaarden brengen hierin dan ook geen onevenwichtigheid teweeg. De in onderhavige algemene voorwaarden bedongen risicoverdeling werd verdisconteerd in de overeengekomen prijs.

ARTIKEL 21 – NIETIGHEID

21.1 Elk artikel van onderhavige algemene voorwaarden dient te worden geïnterpreteerd op een wijze die verenigbaar is met de toepasselijke wetgeving. Eventuele nietigheid van een clausule zal niet de nietigheid van de volledige overeenkomst met zich meebrengen. De overeenkomst zal in dit geval worden hervormd en afgedwongen alsof de nietige clausule nooit opgenomen is geweest. Partijen zullen in dat geval tot een nieuwe overeenkomst trachten te komen waardoor zoveel mogelijk eenzelfde doelstelling of economisch evenwicht tussen partijen wordt bereikt als de niet afdwingbare bepaling bewerkstelligde.

ARTIKEL 22 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

22.1 De overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende handelingen worden exclusief beheerst door het Belgische Recht en dienen overeenkomstig de Belgische wetgeving te worden geïnterpreteerd.

22.2 Uitsluitend de rechtbanken behorende tot het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van PIU BELLA is gevestigd, zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen de klant en PIU BELLA die uit de overeenkomst of de toepassing van de algemene voorwaarden voortvloeien of hiermee enig verband houden.